Молитвы пред иконой Божией Матери «Державная». “Державная” икона

Молитвы пред иконой Божией Матери «Державная». “Державная” икона

Г pа́да Сио́нска взыску́юще,/ под Твой покpо́в, Де́ва Чи́стая, днесь пpитека́ем,/ и никто́же возмо́жет на ны,/ я́ко несть гpад си́лен, а́ще не Су́щаго Бо́га,// и несть и́на кpе́пость, а́ще не ми́лость Влады́чицы Де́вы.

Ин тропарь, глас 4:

А́ нгелов ли́цы благогове́йно Тебе́ слу́жат,/ и вся Небе́сныя си́лы немо́лчными гла́сы Тя ублажа́ют,/ Богоpо́дице Де́во;/ усе́pдно мо́лим Тя, Влады́чице,/ да пpебу́дет Боже́ственная благода́ть/ на честне́й ико́не Твое́й Деpжа́вней,/ и светоза́pный луч сла́вы чуде́с Твои́х да нисхо́дит от нея́ / на всех с ве́pою Тебе́ моля́щихся // и вопию́щих Бо́гу: Аллилу́ия.

В збра́нной Воево́де победи́тельныя пе́сни прино́сим,/ я́ко дарова́ся нам Держа́ва Твоя́, и ничесо́же устраши́мся,/ не от ми́ра бо спасе́ние на́ше,/ но Превознесе́нныя Влады́чицы милосе́рдием огражда́емся / и тому́ днесь ра́дуемся, // я́ко прии́де Засту́пница на стра́жу земли́ Своея́.

Ин кондак, глас 8:

В збра́нней Воево́де, Засту́пнице на́шей Держа́вней, / пе́сни благода́рственныя прино́сим о дарова́нии нам ико́ны Ея́ святы́я, / е́юже огражда́еми, ничесо́же устраши́мся, / не от челове́к бо спасе́ние на́ше, / но Преблагослове́нныя Влады́чицы милосе́рдием. / Те́мже днесь ра́дуемся и пра́зднуем све́тло, // я́ко прии́де Держа́вная на стра́жу земли́ Своея́.

Ин кондак, глас 8:

И збра́нней от всех родо́в Засту́пнице ро́да христиа́нского, / покро́вом Своея́ бла́гости покрыва́ющей страну́ на́шу правосла́вную, / благода́рственная пе́ния прино́сим Ти, Влады́чице, / о явле́нии нам чу́дныя ико́ны Твоея́ Держа́вныя. / Ты же, я́ко Всеми́лостивая Засту́пница всех, с ве́рою к Тебе́ притека́ющих, / от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: / ра́дуйся, Ма́терь Бо́жия Держа́вная, // Засту́пнице Усе́рдная ро́да христиа́нского.

О Держа́вная Влады́чице Пресвята́я Богоро́дице, на объя́тиях Свои́х держа́щая Содержа́щаго дла́нию всю вселе́нную Царя́ Небе́снаго! Благодари́м Тя за неизрече́нное милосе́рдие Твое́, я́ко благоволи́ла еси́ яви́ти нам, гре́шным, сию́ святу́ю и чудотво́рную ико́ну Твою́ во дни сии́. Благодари́м Тя, Засту́пнице, я́ко призре́ла еси́ с высоты́ святы́я Своея́ на чад правосла́вных, и, я́ко со́лнце све́тлое, увеселя́еши изнемо́гшия от печа́ли очеса́ на́ша пресла́достным зре́нием держа́вного о́браза Твоего́. О, Преблагослове́нная Ма́терь Бо́жия, Держа́вная Помо́щнице, Кре́пкая Засту́пнице, благодаря́ще Тя, со стра́хом и тре́петом, я́ко раби́ непотре́бнии, мы припа́даем, со умиле́нием, с сокруше́нием серде́чным, со слеза́ми мо́лим Тя: вкорени́ в сердца́ всех нас пра́вду, мир и ра́дость о Ду́се Свя́те: водвори́ в стране́ на́шей тишину́, благоде́нствие, безмяте́жие, любо́вь друг ко дру́гу нелицеме́рную! Держа́вою Твое́ю всеси́льною поддержи́ нас, сла́бых, малоду́шных, немощны́х, уны́лых, подкрепи́, возста́ви! Я́ко да под держа́вою Твое́ю всегда́ храни́ми, пое́м, велича́ем и сла́вим Тя, Держа́вную Засту́пницу ро́да христиа́нского во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О ми́ра Засту́пнице, Ма́терь Всепе́тая со стра́хом, ве́рою и любо́вию припа́дающе пред честно́ю ико́ною Твое́ю Держа́вною, усе́рдно мо́лим Тя: не отврати́ лица́ Твоего́ от прибега́ющих к Тебе́, умоли́, Милосе́рдная Ма́терь Све́та, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Сладча́йшего Го́спода Иису́са Христа́, да сохрани́т в ми́ре страну́ на́шу, да утверди́т держа́ву на́шу в благоде́нствии, да изба́вит нас от междоусо́бныя бра́ни и укрепи́т Святу́ю Це́рковь на́шу Правосла́вную, да непозы́блему соблюде́т ю́ от неве́рия, раско́ла и ересе́й. Не и́мамы бо ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во: Ты еси́ Всеси́льная христиа́н Засту́пница пред Бо́гом, пра́ведный гнев Его́ умягча́ющая. Изба́ви всех, с ве́рою Тебе́ моля́щихся, от паде́ний грехо́вных, от наве́та злых челове́к, от гла́да, скорбе́й и боле́зней. Да́руй нам дух сокруше́ния, смире́ние се́рдца, чистоту́ помышле́ний, исправле́ние грехо́вныя жи́зни и оставле́ние согреше́ний на́ших, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия и та́мо со все́ми святы́ми просла́вим Пречестно́е и великоле́пое и́мя в Тро́ице сла́вимаго Бо́га: Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Читать еще:  Как определить на узи 3 недельный плод. Изменения образа жизни

В елича́ем Тя, / Пресвята́я Де́во, / Богоизбра́нная Отрокови́це, / и чтим Держа́вный о́браз святы́ни Твоея́, / и́мже подае́ши ве́лию ми́лость // всем, с ве́рою к нему́ притека́ющим.

Д осто́йно есть / велича́ти Тя, / Богоро́дице, / земли́ Ру́сския Цари́цу Небе́сную / и люде́й правосла́вных / Влады́чицу Держа́вную.

Молитвы перед иконой Пресвятой Богородицы «Державная»

Перед Державной иконой Пресвятой богородицы молятся чтобы получить защиту от любых жизненных напастей. Чаще всего это:

— защита от болезней и недугов,
— от неправедных поступков,
— от безденежья,
— от несправедливости,
— сохранение покоя в душе,
— помощь в замужестве.

Молитва первая

О, Державная Владычице Пресвятая Богородице, на объятиях Своих держащая Содержащаго дланию всю вселенную, Царя Небеснаго!

Благодарим Тя за неизреченное милосердие Твое, яко благоволила еси явити нам, грешным и недостойным, сию святую и чудотворную икону Твою во дни сия лукавыя и лютыя, яко вихрь,

яко буря ветренная, нашедшая на страну нашу, в дни уничижения нашего и укорения, во дни разорения и поругания святынь наших от людей безумных, иже не точию в сердце, но и устнами дерзостно глаголют:

несть Бог, и в делех сие безбожие показуют.

Благодарим Тя, Заступнице, яко призрела еси с высоты святыя Своея на скорби наша и горе нас, православных, и яко солнце светлое, увеселяеши изнемогшия от печали очеса наша пресладостным зрением Державнаго образа Твоего.

О, Преблагословенная Мати Божия, Державная Помощнице, крепкая Заступнице!

Благодаряще Тя со страхом и трепетом, яко раби непотребнии, припадаем Ти со умилением, с сокрушением сердечным и со слезами, и молим Тя и стеняще вопием Ти: спаси нас, спаси!

Помози нам, помози!

Се живот наш аду приближися: се обышедше обыдоша нас греси мнози, беды мнози, врази мнози.

О, Небесная Царице!

Скипетром власти Твоея Божественныя разсей, яко прах, яко дым, нечестивыя козни врагов наших видимых и невидимых,

сокруши велеречивыя помышления их и запрети им, и яко Мати всех, на путь правый и богоугодный настави их.

Вкорени в сердца всех нас правду, мир и радость о Дусе Святе, водвори в стране нашей тишину, благоденствие, безмятежие, любовь друг ко другу нелицемерную.

Державою Твоею всесильною удержи, Пречистая, потоки беззакония, хотящия потопити Землю Русскую в страшней пучине своей.

Поддержи нас слабых, малодушных, немощных и унылых, укрепи, возстави и спаси, яко да под Державою Твоею всегда храними, поем и величаем Пречестное и Великолепое имя Твое, ныне и присно и во веки веков.

Читать еще:  Виды игровых ситуаций и их классификация.

Молитва вторая

Мира Заступнице, Мати всепетая!

Со страхом, верою и любовию припадающе пред честною иконою Твоею Державною, усердно молим Тя:

не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе.

Умоли, милосердная Мати Света, Сына Твоего и Бога нашего, сладчайшаго Господа Иисуса Христа, да сохранит в мире страну нашу, да утвердит державу нашу в благоденствии,

и избавит нас от междоусобныя брани, да укрепит святую церковь нашу православную, и незыблему соблюдет ю от неверия, раскола и ересей.

Не имамы иныя помощи, разве Тебе, Пречистая Дево;

Ты еси всесильная христиан Заступница пред Богом, праведный гнев Его умягчая, избави всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от глада, скорбей и болезней.

Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление согрешений наших;

да вси, благодарно воспевающе величие Твое, сподобимся Небеснаго Царствия, и тамо со всеми святыми прославим Пречестное и Великолепое имя в Троице славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа.

Молитва третья

Ангелов лицы, благоговея, Тебе служат, и вся Небесные силы немолчными гласы Тя ублажают, Богородице Дево.

Усердно молим Тя, Владычице, да пребудет Божественная благодать над Твоей Честной иконой «Державная», и светозарный луч славы чудес Твоих да исходит на верных, молящихся Тебе и вопиющих: Аллилуия.

Икона Божией Матери «Державная»

(2 / 15марта)

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Державная» молятся о правде, сердечной радости, нелицемерной любви друг к другу, о мире в стране, о спасении и сохранении России, о покровительстве трона и государства, об избавлении от иноплеменных и о даровании исцелений телесных и душевных.

Молитвы ко Пресвятой Богородице пред Ее иконою «Державная»

Молитва первая
О Державная Владычице, Пресвятая Богородице, на объятиих Своих держащая Содержащаго дланию всю вселенную, Царя небеснаго! Благодарим Тя за неизреченное милочердие Твое, яко благоволила еси явити нам, грешным, сию святую чудотворную икону Твою во дни сии. Благодарим Тя, яко призрела еси с высоты святыя Своея на чад православных, и, яко солнце светлое, увеселяеши ныне изнемогшия от печали очеса наша пресладостным зрением державнаго образа Твоего! О Преблагословенная Матерь Божия, Державная Помощнице, крепкая Заступнице, благодарящее Тя, со страхом и трепетом, яко раби непотребнии, мы припадаем, со умилением, с сокрушением сердечным, со слезами молим Тя: вкорени в сердцах всех нас правду, мир и радость о Дусе Святе, водвори в стране нашей тишину, благоденствие, безмятежие, любовь друг ко другу нелицемерную! Державою Твоею всесильною поддержи нас, слабых, малодушных, немощных, унылых, подкрепи, возстави! Яко да под державою Твоею всегда храними, поем, величаем и славим Тя, Державную Заступницу рода христианского во веки веков. Аминь.

Молитва вторая
О мира Заступнице, Матерь Всепетая, со страхом, верою и любовию припадающе перед честною иконою Твоею Державною, усердно молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли, Милосердая Матерь Света, Сына Твоего и Бога нашего, Сладчайшего Господа Иисуса Христа, да сохранит в мире страну нашу, да утвердит державу нашу в благоденствии, да избавит нас от междоусобныя брани и укрепит Святую Церковь нашу Православную, да непозыблему соблюдет ю от неверия, раскола и ересей. Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси Всесильная христиан Заступница пред Богом, праведный гнев Его умягчающая. Избави всех, с верою Тебе молящихся, от падений греховных, от навета злых человек, от глада, скорбей и болезней. Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление согрешений наших, да вси, благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся Небеснаго Царствия и тамо со святыми прославим Пречистое и великолепое Имя в Троице славимаго Бога: Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь.

Читать еще:  Когда проводят соборование. Православный мир: что такое Соборование в церкви

Тропарь, глас 4
Ангелов лицы благоговейно Тебе служат, и вся Небесныя силы немолчными гласы Тя ублажают, Богородице Дево, усердно молим Тя, Владычице: да пребудет Божественная благодать на честней иконе Твоей Державней, и светозарный луч славы чудес Твоих да нисходит от нея на всех, с верою Тебе молящихся и вопиющих Богу: аллилуия.

Ин тропарь, глас тойже
Града Сионска взыскующе, под Твой кров, Дево Чистая, днесь притекаем, и никтоже возможет на ны, яко несть град силен, аще не Сущаго Бога, и несть ина крепость, аще не милость Владычицы Девы.

Ин тропарь, глас тойже
Век скончавается, любовь оскудевает, победу лукавый торжествует, и кто нам помощи может, аще не Ты, Дево, Чудная Мати, оградиши Крестом Сына Твоего.

Кондак, глас 8
Взбранной Воеводе победительныя песни приносим, яко даровася нам держава Твоя, и ничесоже устрашимся, не от мира бо спасение наше, но Превознесенныя Владычицы милосердием ограждаемся и тому днесь радуемся, яко прииде Заступница на стражу земли Своея.

Ин кондак, глас тойже
Взбранней Воеводе, Заступнице нашей Державней, песни благодарственныя приносим о даровании нам иконы Ея святыя, еюже ограждаеми, ничесоже устрашимся, не от человек бо спасение наше, но Преблагословенныя Владычицы милосердием. Темже днесь радуемся и празднуем светло, яко прииде Державная на стражу земли Своея.

Ин кондак, глас тойже
Избранней от всех родов Заступнице рода христианскаго, покровом Своея благости покрывающей страну нашу православную, благодарственныя пения приносим Ти, Владычице, о явлении нам чудныя иконы Твоея Державныя. Ты же, яко Всемилостивая Заступница всех, с верою к Тебе притекающих, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Матерь Божия Державная, Заступнице Усердная рода христианскаго.

Величание
Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим Державный образ святыни Твоея, имже подаеши велию милость всем, с верою к нему притекающим.

Ино величание
Достойно есть величати Тя, Богородице, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим.

Или сие:
Достойно есть величати Тя, Богородице, земли Русския Царицу Небесную и людей православных Владычицу Державную.

Источники:

http://diak.ortox.ru/*_bogorodice/view/id/4440

http://mymolitva.ru/molitvy-presvyatoy-bogorodice/molitvy-k-ikonam-presvyatoy-bogorodic/molitvy-ikone-derzhavnaya/

http://xn--80adrleanb2b3i.xn--p1ai/%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B5/%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8-%C2%AB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%C2%BB

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему: